Viszonteladói szállítási feltételek

Viszonteladói általános szállítási feltételek

 

  

1. Általános rendelkezések
1.1. Jelen szállítási feltételek a Fáma-Nett Kft. (továbbiakban: Szállító), valamint partnerei között
(továbbiakban: Megrendelő/Viszonteladó) létrejött üzleti kapcsolatot szabályozzák.

2. Árak és ajánlatok
2.1. Szállító webáruházában megjelenő árak, bruttó árak. Szállító fenntartja jogot a kiadott árak
megváltoztatására.
2.2. A 2.1. pontban foglaltak mellett Szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy egyedi árakat tartja
magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. Szállító fenntartja a jogot, hogy
indoklással elálljon az ajánlati áron történő rendelés vagy szerződés teljesítésétől.
2.3. Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az érvényességi idő végét, akkor az ajánlat legfeljebb 30
naptári napig marad érvényben.

 

3. Megrendelés
3.1. Szállító a megrendeléseket elektronikus önkiszolgáló rendszerén (webáruház) keresztül fogadja
el.
3.2. Szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési
feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel
Megrendelő/Viszonteladó fizetési készségével kapcsolatban. Ebben az esetben korábbi
jognyilatkozatai érvényessége és hatálya megszűnik.
3.3. Szállító az elektronikusan küldött megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével
visszaigazolja. A visszaigazolás küldése e-mailben történik a beérkező rendelés feldolgozása után. A
visszaigazolás aláírás nélkül is érvényes. Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a
tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi. A webáruházban leadott rendelések ellenőrzése
Megrendelő/Viszonteladó felelőssége. Amennyiben Megrendelő/Viszonteladó három munkanapon
belül nem jelzi bárminemű kifogását, Szállító a megrendelést érvényes szállítási szerződésnek tekinti.
3.4. Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre
nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal anyagi felelősség nem terheli. A szállítási
határidő a beszállítók jelzése alapján módosulhat. Amennyiben a jelzett határidő módosítás
Megrendelő/Viszonteladó számára nem elfogadható, a kiszállítás, vagy a személyes átvétel
megkezdése előtt jogában áll az érintett tétel lemondása. Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti,
illetve részteljesítésre.
3.5. A megrendelés visszaigazolásán szereplő árak tájékoztató árak. Ezek eltérhetnek az esetleges
korábbi árajánlattól, elsősorban Szállítótól független okok miatt. Ilyen esetben
Megrendelőnek/Viszonteladónak jogában áll a megrendelés visszavonása. A számlázás minden
esetben a teljesítés napján érvényes árakon történik. Szállító abban az esetben tekint egy
megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha Megrendelő/Viszonteladó a megrendeléskor
hivatkozik az árajánlat azonosítójára.

3.6. Szállító listaárai nem tartalmazzák Megrendelő/Viszonteladó telephelyére történő szállítás
költségeit. Amennyiben Megrendelő/Viszonteladó szállítást is kér, Szállító az érvényes szállítási
költségeket felszámolja.
3.7. Utánvétel esetén a megrendeléseknél Szállító bruttó 300 Ft fizetéssel kapcsolatos kezelési
költséget számít fel (utánvétdíj). Megrendelőnek/Viszonteladónak, függetlenül a szállítás módjától.
Szállítónak jogában áll az itt megadott értékhatárt és kezelési költséget egyoldalúan, de
Megrendelő/Viszonteladó tájékoztatásával módosítani.

 

4. A megrendelés teljesítése
4.1. Szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi, illetve határidőre történő teljesítése
érdekében. Mindazonáltal fenntartja a jogot részteljesítésre és előszállításra, késedelemre.
4.2. Megrendelő/Viszonteladó köteles az összes megrendelt árukat átvenni.
4.3. Minden esetben Megrendelő/Viszonteladó joga meghatározni az áruátvétel vagy áruszállítás
módját. Szállító telephelyén átvett áru ellenőrzése Megrendelő/Viszonteladó felelőssége.
4.4. Futárral érkezett áru esetén Megrendelőnek/Viszonteladónak csak a szállítási dokumentumon
feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. Megrendelő/Viszonteladó kötelessége
átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés
gyanúja áll fenn, a csomagot a Futár jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni,
vagy, ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul értesíteni kell
Szállítót.
4.5. Utólagos tételes átvételnél Szállító vállalja, hogy minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén 10
munkanapon belül a reklamációt kivizsgálja. Megrendelő/Viszonteladó vállalja, hogy kétséges
esetben együttműködik az eltérés okainak feltárásában, illetve átvételkori állapotában megtartja
vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél Szállító jóhiszeműséget feltételez
Megrendelő/Viszonteladó részéről.
4.6. Megrendelő/Viszonteladó rendelési hibájából adódó eltérésekért Szállító nem vállal felelősséget,
ilyen okból reklamációt nem fogad el.

 
5. Megrendelés módosítása, lemondás, visszáru igény
5.1. Megrendelés módosítása vagy visszavonása írásban (e-mail) történhet, mielőtt a megrendelt áru
szállítása megkezdődik, vagy mielőtt a személyes átvétel megtörténne. Folyamatban lévő szállítás,
illetve átvétel nem módosítható és nem mondható le.
5.2. Továbbá a Szállító lemondást nem fogad el egyedi termék gyártása, vagy emblémázás esetén.
5.3. Amennyiben Megrendelő/Viszonteladó egy terméket vissza kíván adni Szállítónak úgy, hogy azt
nem minőségi vagy mennyiségi hiba alapján, vagy szavatossági jogára hivatkozva alapján teszi, akkor
az visszáru igénynek minősül. Visszáru esetén Szállító jogosult a visszáru igényt elutasítani vagy 10%
kezelési díjat felszámolni. Visszáru igényt csak forgalomképes (nem használt, eredeti csomagolással
rendelkező) termékek esetében lehet kezdeményezni a vásárlástól számított 14 napon belül.

 

6. Minőségi megfelelés, szavatosság
6.1. Szállító törekszik arra, hogy Megrendelőt/Viszonteladót a lehető legpontosabban tájékoztassa a
vásárlandó termék műszaki és alkalmazási tulajdonságairól. Ugyanakkor Szállító csak a konkrét
ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató
anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal
felelősséget.
6.2. Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen
meghatározva, a hazai szavatosságra, illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti
irányadónak.
Minőségi vagy garanciális probléma esetén Megrendelő/Viszonteladó köteles a vásárlás tényét és
időpontját számlával igazolni. Amennyiben a terméket továbbértékesítette, az értékesítés napját az
eladási bizonylat másolatával köteles igazolni. Szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül
költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja Megrendelőt/Viszonteladót. Szállító
feltételezi Megrendelő/Viszonteladó együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését
a korrekt, peren kívüli megegyezésre. Amennyiben nem születik megegyezés és bármelyik fél
kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja,
akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.
Szállító elfogadott szavatossági reklamáció esetén vállalja a termék javítását, vagy ha ez nem
lehetséges, megtéríti a termék vételárát. A szavatosság Szállító telephelyén érvényes. Szállító
kártérítési felelőssége kizárólag a hibás termék értékéig terjed. Szállító a szállítás késedelme miatt, a
termék hibája miatt, vagy a termék használata során bekövetkezett közvetlen vagy közvetett
károkért felelősséget semmilyen körülmények között nem vállal.
6.3. A Szállító II. osztályú termék esetén reklamációt nem fogad el.

 

7. Számlázás és fizetési mód
7.1. A számlázás, külön megállapodás hiányában, a szállítás napján kiállított számlával történik.
Szállító a kiállított számlát a megrendeléssel együtt kinyomtatva, valamint igény esetén elektronikus
formában, e-mailen küldi el a megrendelő részére.
7.2. Megrendelő/Viszonteladó számlán szereplő teljesítési határidőt követő naptól számított
késedelmes fizetése esetén Szállítónak jogában áll a 2013. évi V. tv. 6:155.§-ban meghatározott
mértékű késedelmi kamat, továbbá a tartozás érvényesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi
költség érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási
szerződések felfüggesztése vagy felmondása.
7.3. A számla kiegyenlítéséig Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési
késedelem fennállása esetén Szállítónak jogában áll elsősorban az árut, ennek hiányában az áru
értékével egyező értékű más termék elhozatalára Megrendelőtől/Viszonteladótól.
7.4. Amennyiben Megrendel/Viszonteladó ő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja
a számlát, Szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez
képest.

 

8. Záró rendelkezések
8.1. A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
8.2. Az ÁSZF rendelkezéseit vita, vagy kétség esetén az áru átvételével egyidejűleg
Megrendelő/Viszonteladó részéről elfogadottnak kell tekinteni.
8.3. A jelen szállítási feltételeket Szállító előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de a
változtatásnak visszamenőleges hatálya nincs. Az aktuális általános szállítási feltételek
Megrendelő/Viszonteladó számára a webáruházon keresztül hozzáférhetőek.
8.4. A szállítási feltételek bármely másolata csak Szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás
nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.


Érvényes: 2021. január 1-től

Fáma-Nett Kft.
mint Szállító